معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 فرماندارشهرستان دماوند: جناب آقای مهندس رضا طاهرخانی

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری: جناب آقای ابوالفضل حلیم زمهریر 

 معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری:جناب آقای دکتر رضایی مهر