تکریم ارباب رجوع


دستورالعمل میز خدمت (بخشنامه شماره 1538588 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)   

سیستم الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)


نظامنامه مديريت پاسخگويي به شکايات مردم (مصوبه شماره 85084/1901 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری) 

نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد (مصوبه شماره ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري)

بخشنامه شماره ۷۱۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص تشكيل ميز خدمت 

دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری (شماره: 221320/1901 مورخ 26/11/1382)

مصوبه شماره 18540/13.ط‌ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ موضوع طرح ‏تكريم مردم ‏و ‏جلب‏ رضايت‏ارباب‏رجوع‏درنظام اداري