دوشنبه 29 آبان 1396_ 02 ربيع الأول 1439 _ 20 نوامبر 2017
  معرفی مسئولین فعلی فرمانداری
مهدی واقفی
مسئول واحد فناوری
 
  معرفی مسئولین فعلی فرمانداری
مهدی واقفی
مسئول واحد فناوری