دوشنبه 2 بهمن 1396_ 05 جمادى الأولى 1439 _ 22 ژانویه 2018
  معرفی مسئولین فعلی فرمانداری
مهدی واقفی
مسئول واحد فناوری
 
  معرفی مسئولین فعلی فرمانداری
مهدی واقفی
مسئول واحد فناوری