تلفن ادارات شهرستان

 

ردیف نام اداره تلفن فکس آدرس کدپستی
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20